Regulamin

I. Postanowienia ogólne.\r\nAdministratorem serwisu WP Kobieta jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.850,00 PLN. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem niniejszego za pomocą formularza udostępnionego [na stronie internetowej](http:\/\/pomoc.wp.pl\/formularz.html?serwis=kobieta2){:external}. Administrator serwisu WP Kobieta zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu GWP. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.\r\nPozostałe definicje stosowane w Regulaminie:\r\nużytkownik – osoba korzystająca z serwisu WP Kobieta, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i\/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.\r\nserwis WP Kobieta (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie kobieta.wp.pl, składających się na serwis WP Kobieta, umieszczony na stronie głównej http:\/\/kobieta.wp.pl\/. Serwis WP Kobieta jest platformą internetową umożliwiającą dostęp do stron, serwisów i treści GWP, innych podmiotów, oraz użytkowników.\r\nserwery GWP – serwery GWP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis WP Kobieta.\r\n\r\n### II. Zasady korzystania z serwisu WP Kobieta. \r\n1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu WP Kobieta umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w serwisie oraz w innych serwisach internetowych administrowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności GWP. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.\r\n2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu WP Kobieta niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. GWP dołoży starań, aby korzystanie z serwisu WP Kobieta było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu WP Kobieta. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z serwisu WP Kobieta, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 30.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 30.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka Safari 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka Opera 30.0 lub wersje wyższe. \r\n3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.\r\n4. Wszelkie prawa do serwisu WP Kobieta, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują GWP.\r\n5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu WP Kobieta, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:\r\n-przeglądać serwis, w tym treści pochodzące od GWP, jak również od innych podmiotów, a także opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,\r\n-zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu WP Kobieta,\r\n-umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu WP Kobieta.\r\n6. Warunkiem korzystania z serwisu WP Kobieta jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu WP Kobieta oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu WP Kobieta polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie WP Kobieta oraz jest władny udzielić GWP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.\r\n7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu WP Kobieta odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).\r\n8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści w serwisie WP Kobieta, a także za skutki udzielenia GWP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez GWP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec GWP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii lub innych treści na serwisie WP Kobieta lub z tytułu udzielenia GWP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez GWP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie GWP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.\r\n9. Użytkownik korzystając z serwisu WP Kobieta poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia GWP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez GWP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.\r\n10. Z tytułu korzystania z serwisu WP Kobieta GWP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu WP Kobieta użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.\r\n11. Korzystanie z usług serwisu WP Kobieta jest dobrowolne.\r\n12. Każdy użytkownik serwisu WP Kobieta jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami \"netykiety.\" Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): - rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym \"niechcianej\" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody GWP), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie WP Kobieta treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), - podszywanie się pod inne osoby, - naruszanie tajemnicy korespondencji, - naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami \"netykiety\", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy GWP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych GWP.\r\n13. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danej treści udostępnionej przez użytkownika w serwisie jest równoznaczne z powiadomieniem\r\ngo o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 13 Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez GWP wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które GWP ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego GWP jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.\r\n14. GWP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis WP Kobieta dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu WP Kobieta, oraz fakt, iż treści dostępne w serwisie pochodzą także od innych niż GWP podmiotów, GWP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu WP Kobieta, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, a także w związku z przerwami w świadczeniu usług przez inne podmioty.\r\n15. GWP do korzystania z Internetu, w tym serwisu WP Kobieta, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, GWP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.\r\n16. GWP w celu poprawiania jakości serwisu WP Kobieta zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu WP Kobieta bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.\r\n17. W ramach serwisu GWP udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej\r\n( abuse@grupawp.pl ) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.\r\n18. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu GWP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: - za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu WP Kobieta i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści podmiotów innych niż GWP i szkody wynikłe z tego tytułu, - z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu WP Kobieta, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - z tytułu naruszenia przez inne niż GWP podmioty praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu WP Kobieta, GWP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu WP Kobieta wynikające z działań lub zaniechań innych podmiotów, osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których GWP nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; GWP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu WP Kobieta nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.\r\n19. GWP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach GWP. GWP zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do GWP z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez GWP prowadzenia serwisu WP Kobieta.\r\n20. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu WP Kobieta należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: GWP, Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137A.\r\n21. GWP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do GWP uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, GWP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu WP Kobieta, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu WP Kobieta, przy czym GWP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi GWP do przekazania takich danych.\r\n22. Użytkownik umieszczając wpis, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez GWP, w tym także w celach reklamowych.\r\n23. GWP oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis WP Kobieta korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. GWP korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu WP Kobieta przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu WP Kobieta. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności dostępnej pod adresem: [http:\/\/onas.wp.pl\/poufnosc.html](http:\/\/onas.wp.pl\/poufnosc.html), a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.\r\n24. Regulamin jest dostępny na stronie [http:\/\/kobieta.wp.pl\/regulamin](http:\/\/kobieta.wp.pl\/regulamin).\r\n25. GWP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie GWP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.\r\n26. Od dnia 15 lutego 2016 r. użytkownik będący konsumentem może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, która znajduje się na stronie:[ http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/odr\/]( http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/odr\/).