Trwa ładowanie...
d4cq7px
regulamin
04-01-2017 15:12

Regulamin konkursu "Dzień Kobiet"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest "Grupa Wirtualna Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373814, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.050,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958, zwaną dalej "Organizatorem"

d4cq7px
d4cq7px

1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest "Grupa Wirtualna Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373814, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.050,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958 zwana dalej „Fundatorem”.
1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Dzień Kobiet” i zwany jest dalej "Konkursem".

1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 08 marca 2017 do 22 marca 2017 r.

1.5. Konkurs organizowany jest w serwisie WP kobieta (kobieta.wp.pl)

1.6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację rzecz Zdobywcy(ów) Nagród.

d4cq7px

1.7. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu.

1.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Fundatora w zakresie ufundowania Nagród w Konkursie oraz ich dostarczenia do Organizatora celem przesłania tych Nagród do zdobywców Nagród.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

d4cq7px

2.1.1 posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;

2.1.2 posiada konto poczty elektronicznej;

2.1.3 wypełni i prześle formularz rejestracyjny dla celów konkursowych, w którym poda adres e-mail, Nick identyfikujący Uczestnika;

2.1.4 nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora lub Fundatora; przez rodzinę pracownika rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonka i rodzeństwo;

d4cq7px

2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.1.6 ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na wykonaniu oraz przesłaniu Organizatorowi Materiału Konkursowego w postaci odpowiedzi na pytanie otwarte: Prześlij nam swój sposób na idealny początek dnia. Napisz, jakie masz sposoby, aby się szybko obudzić. Jakie są twoje patenty na piękny wygląd? Napisz, jak celebrujesz poranki.
3.2 Materiały Konkursowe będą oceniane przez Organizatora.

d4cq7px

3.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i przesłanie odpowiedzi na adres e-mail konkurs@grupawp.pl

3.4 Ponadto zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- dane adresowe autora: miejsce zamieszkania, numer telefonu, e-mail.

3.5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

d4cq7px

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.

3.6. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości na adresu e-mail.

3.7. Każdy uczestnik konkursu, może przesłać tylko jeden Materiał Konkursowy.

3.8. Materiały Konkursowe mogą być nadsyłane do dnia 22.03.2017

d4cq7px

3.9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA).

4.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami Materiałów Konkursowych i przysługiwać im będzie do tych Materiałów Konkursowych pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci Internet. Ponadto zobowiązują się, iż przysługują im wszelkie niezbędne prawa do materiałów wykorzystanych w celu stworzenia Materiałów Konkursowych. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie autorem lub będzie współautorem Materiału Konkursowego zobowiązuje się, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci Internet.

4.2. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą autorami lub będą współautorami Materiałów Konkursowych są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Materiałów Konkursowych w Sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Materiałów Konkursowych w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3. W przypadku, gdy w ramach Materiałów Konkursowych zostanie wykorzystany wizerunek Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń w czasie i miejscu.

4.4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Materiałów Konkursowych.

4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Materiałów Konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Fundatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem.

4.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zgłoszone przez niego Materiały Konkursowe, będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.7. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Materiały Konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.

4.8. Każdy Zgłaszający uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Materiału Konkursowego zgłoszonego do Konkursu.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1. Organizator powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

5.2. W Konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców (dalej "Zdobywców nagród") Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność Materiałów konkursowych.

5.3. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.4. Zdobywcy Nagrody w Konkursie wyłonieni zostaną najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 7015 r.

5.5. Nagroda zostanie przyznana uczestnikom, którzy zgłosili do Konkursu Materiał Konkursowy najbardziej oryginalny spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe w Konkursie.

5.6. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

5.7. Komisji Konkursowej przysługuje wyłączne prawo do:

5.7.1 ustalenia zasad Konkursu;

5.7.2 oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych;

5.7.3 wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

5.8. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy:

5.8.1. w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, wyłoniony Zdobywca Nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem celem ustalenia dalszego procederu odbioru Nagrody;

5.8.2. zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie;

5.8.3. przedstawiciel ustawowy Uczestnika, nie wyraził i nie zamierza wyrazić zgody na udział podopiecznych w Konkursie;

5.8.4. organizator nie otrzyma od Zwycięzcy wszystkich ustalonych w momencie wskazanym w dokumentów lub danych;

5.8.5. uzyska wiarygodną informację, że nagrodzone dzieło narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator, może wstrzymać wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo anulować decyzję i wyłonić Zdobywcę spośród pozostałych Uczestników.

5.9. Decyzja Komisji Konkursowej o wyłonieniu Zdobywcy i przyznaniu mu nagrody jest ostateczna, chyba, że Organizator dokona wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, co może spowodować zmianę kolejności Zdobywców Nagród.

5.10. Ogłoszenie Komisji Konkursowej o wyłonieniu Zdobywców Nagród nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.

  1. NAGRODY

6.1. W konkursie przewidzianych jest 4 Nagród w postaci:
Jedna Nagroda Gówna: stylowy ekspres do kawy Russell Hobbs z serii Retro – wartości 350 zł brutto
Trzy Nagrody Specjalne: lokówka REMINGTON :– wartość 160 zł brutto
6.2. Nagroda nie podlega zamianie na inne Nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.3. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na konto pocztowe zdobywcy Nagrody, za pomocą, którego brał on udział w Konkursie.

6.4. Powiadomienie o wygraniu Nagrody nastąpi w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu wyłonienia zdobywców Nagród.

6.5. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, Nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy, nagrodzonego Uczestnika po wykazaniu przez niego swego umocowania.

6.6. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.7. Sposób realizacji nagrody przez Zdobywcę nagrody zostanie ustalony w porozumieniu ze Zdobywcą przez Organizatora.

6.8. Imię i nazwisko Zdobywcy Nagrody wraz z Materiałem Konkursowym, który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.9. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.9.1. nie potwierdzi on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny realizacji nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.9.2. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w niniejszym regulaminie;

6.9.3. nie dokona opłaty wynikającej z obowiązku uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w terminie wskazanym w dziale 7 Regulaminu;

6.9.4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.9.5. nastąpi wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie;

6.9.6. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.10. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz zdobywcy Nagrody.

6.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zdobywcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zdobywcę. 6.12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Fundatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po spełnieniu przez zdobywcę Nagrody tego obowiązku w sposób uzgodniony z Fundatorem.

7.2. Za dzień wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego Fundatora.

7.3. Obowiązki przewidziane w niniejszym ustępie mogą zostać wykonane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

  1. DANE OSOBOWE

8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.

8.2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: Nick, adres e-mail w przypadku uczestników, a w przypadku zwycięzców dodatkowo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu.

8.3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest "Grupa Wirtualna Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373814, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.050,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593.

8.4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

8.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@grupawp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie, oraz Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 24 marca 2017 roku wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail konkurs@grupawp.pl

9.3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

9.4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą na tym etapie wiążące i ostateczne.

9.5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.7. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie.

9.8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie www.kobieta.wp.pl

9.9. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs@grupawp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

d4cq7px
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4cq7px