UrodaWygraj zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun [REGULAMIN]

Wygraj zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun [REGULAMIN]

Konkurs WP Kobieta x Ziaja
Konkurs WP Kobieta x Ziaja
Źródło zdjęć: © Materiały WP

24.06.2022 12:26, aktual.: 24.06.2022 16:11

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Bez czego nie wybierasz się na wakacje i dlaczego? Odpowiedz na pytanie i zgarnij 1 z 50 zestawów kosmetyków Ziaja Sopot Sun.

Za oknem jest coraz cieplej, rozpoczynają się wakacje i urlopy. Coraz częściej przebywamy na świeżym powietrzu, a nasza skóra przez sporą część dnia jest wystawiona na słońce. Warto o nią zadbać nie tylko podczas urlopu. Z pewnością pomogą w tym kosmetyki z linii Ziaja Sopot Sun, które możesz wygrać w naszym konkursie.

Co należy zrobić?

  1. Odpowiedz na pytanie: Bez czego nie wybierasz się na wakacje? Uzasadnij odpowiedź.
  2. Odpowiedź wyślij na adres: lifestyle@grupawp.pl
  3. Konkurs kończy się 08.07.2022 r. o północy
  4. Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi.
Konkurs Ziaja x WP Kobieta
Konkurs Ziaja x WP Kobieta© Materiały WP

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Wirtualna Polska Media S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-264-55-93 dalej "Organizator").

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą "Wakacyjna kosmetyczka" i zwany jest dalej "Konkursem".

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 12:00:01, a kończy się dnia 08.07.2022. o godzinie 24.00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5 Konkurs organizowany jest w portalu WP Kobieta zwanym dalej "Stroną Konkursową",

1.6 Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe ("Bez czego nie wybierzesz się na wakacje? Uzasadnij odpowiedź") i prześle je na adres: lifestyle@grupawp.pl

2.1.3 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie:

" Bez czego nie wybierzesz się na wakacje"

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

3.2.1 wysłanie odpowiedzi drogą mailową, na adres lifestyle@grupawp.pl o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu pod linkiem tutaj.

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.

3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres mail, z którego zostało wysłane Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3.1. Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zgłoszenie zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.6 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.7 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

4.8 Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik (w tym Laureat) Zgłoszenia Konkursowego wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie lub rozpowszechnianie Zgłoszenia Konkursowego oraz imienia Uczestnika/Laureata Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu. W szczególności Organizator może na zasadach nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych (tj. zarówno w Czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu) i terytorialnych opublikować Zgłoszenia Konkursowe (jako całość lub poszczególne fragmenty/słowa) oraz dane Uczestników/Laureatów Zgłoszeń Konkursowych w ramach podsumowań Konkursu w Internecie.

 5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora (czas umieszczenia w Wątku Konkursowym). Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

5.3 Komisja konkursowa złożona z trzech przedstawicieli Organizatora wyłoni 50 nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych. Dokonując wyboru komisja będzie oceniała pomysłowość, styl i język treści stanowiącej Zadanie Konkursowe.

Kryterium będzie otrzymywało oceny od 1 do 5, na które złoży się ostateczna ocena, zgodnie z którą wyłonieni zostaną zwycięzcy.

5.4 Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.

5.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.6.1 Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.6.2 Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.6.3 Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.6.4 Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu.

5.6.5 Nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6. NAGRODY

6.1 W Konkursie zostały przewidziane nagrody w postaci:

§ 5o zestawów kosmetyków Ziaja Sun, każdy o wartości 112,54 zł. W skład każdego zestawu wchodzą:

- krem do opalania cera fotowoltaiczna SPF 25

- antyoksydacyjny krem SPF 50

- mleczko w sprayu nawilżające SPF 50

- mleczko w sprayu nawilżające SPF 30

- suchy olejek w żelu SPF 20

Nagrodzeni Uczestnicy są nazywani w dalszej części Regulaminu Zwycięzcami, a pojedynczo Zwycięzcą.

6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu w drodze wiadomości prywatnej skierowanej do Zwycięzcy, z którego wysłano Zgłoszenie. Informacja o zakończeniu konkursu oraz o powiadomieniu zwycięzców o wygranej zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej. (Powiadomienie o zakończeniu konkursu).

6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny zamieszczenia informacji o zakończeniu konkursu w wątku konkursowym na Stronie Konkursowej, o której mowa w ust. Poprzednim, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

6.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.

6.9 Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.10 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.10.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.10.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.10.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.10.4 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.10.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

6.12 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY

7.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora lub Fundatora podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w szczególności w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2000,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.

7.2 Mając na uwadze postanowienia ust. powyżej pieniężna część nagrody głównej zostanie pobrana przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrody głównej i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:

8.1.1. przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

8.1.2. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

8.1.3. w przypadku zwycięzcy - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

8.1.4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

8.1.5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.

8.1.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Organizatora.

8.1.7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

8.1.8. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

8.1.9. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

8.2. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną

Źródło artykułu:WP Kobieta
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (4)
Zobacz także