Blisko ludziPrzemoc wobec kobiet: codziennie i wszędzie

Przemoc wobec kobiet: codziennie i wszędzie

Przemoc wobec kobiet: codziennie i wszędzie
Źródło zdjęć: © http://www.europarl.europa.eu
Ingrid Hintz-Nowosad
05.03.2014 09:49, aktualizacja: 05.03.2014 22:04

62 miliony kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksulanej od momentu ukończenia 15. roku życia. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła sprawozdanie z największego na świecie badania dotyczącego przemocy wobec kobiet.

62 miliony kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej od momentu ukończenia 15. roku życia. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła sprawozdanie z największego na świecie badania dotyczącego przemocy wobec kobiet.

9 milionów kobiet w Unii Europejskiej było prześladowanych w czasie minionego roku. 18 procent mieszkanek 28 krajów europejskich doświadczyło prześladowania po ukończeniu 15. roku życia.

Wynik ten uzyskano, pytając kobiety, czy znalazły się w sytuacji, w której ta sama osoba wielokrotnie odnosiła się do nich w obraźliwy sposób lub groziła im, podejmując jedno z określonych działań; np. czy ta sama osoba wielokrotnie „Krążyła lub czekała przed pani domem, miejscem pracy lub szkołą bez uzasadnionego powodu?”; lub „Wykonywała obraźliwe, zastraszające lub głuche, telefony?”.

Obejrzyj klip promujący tegoroczną kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet:

Wyniki przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) badania, dotyczącego przemocy wobec kobiety, zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów.

Respondentki zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, wiktymizacji w dzieciństwie, molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet.

A tak wyglądał zeszłoroczny klip:

Jedna na 20 kobiet padła ofiarą gwałtu od momentu ukończenia 15. roku życia. Liczbę tę uzyskano w oparciu o odpowiedzi na pytanie „Od czasu ukończenia 15 roku życia do teraz, jak często była pani zmuszana do odbycia stosunku seksualnego w sytuacji, w której została pani obezwładniona lub w sytuacji, w której zadawano pani ból w innej formie?”

W niektórych państwach członkowskich UE definicja prawna gwałtu wykracza poza przypadek użycia siły fizycznej przez sprawcę. Dlatego też skala zjawiska gwałtu w UE może być większa, niż przedstawiona wartość 5 procent.

75 proc. kobiet wykonujących wysoko wykwalifikowane zawody lub zajmujących stanowiska w kadrze kierowniczej wyższego szczebla, padło ofiarą molestowania seksualnego.

Respondentki zostały poproszone o podzielenie się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z różnymi formami przemocy oraz o określenie, jak często doświadczały konkretnych rodzajów przemocy i jaki wpływ takie akty przemocy wywarły na ich życie. W ramach badania zgromadzono również informacje na temat zgłaszania i niezgłaszania przypadków przemocy policji oraz informacje na temat korzystania z pomocy innych służb powołanych w celu udzielania wsparcia ofiarom.

Przed przeprowadzeniem badania FRA poświęconego zjawisku przemocy wobec kobiet na poziomie UE nie dysponowano porównywalnymi danymi dotyczącymi tego problemu. Choć od polowy lat 90. XX w. w wielu państwach europejskich przeprowadzano badania poświęcone zjawisku przemocy wobec kobiet, ich wyniki nie były porównywalne.

- Dane przedstawione w badaniu po prostu nie mogą i nie powinny zostać zignorowane. Przemoc wobec kobiet, do której dochodzi we wszystkich państwach unijnych, stanowi poważne pogwałcenie praw człowieka – mówi Morten Kjaerum, dyrektor FRA. - Skala tego problemu dowodzi, że przemoc wobec kobiet wybiera wpływ nie tylko na nie jako ofiary, ale również na całe społeczeństwo. Dlatego w działania na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet musi zaangażować się szereg grup, takich jak: pracodawcy, pracownicy służby zdrowia i dostawcy usług internetowych.

Wyniki badania przeprowadzonego przez FRA są w przeważającej mierze zgodne z wynikami krajowych badan poświęconych zjawisku przemocy wobec kobiet. Na przykład wyniki badania przeprowadzonego na próbie 10 000 kobiet w Niemczech wykazały, ze 37 procent respondentek doświadczyło co najmniej jednego przypadku napaści fizycznej lub groźby użycia przemocy po ukończeniu 16. roku życia.

W Anglii i Walii wyniki badania przeprowadzonego na próbie 5 991 kobiet wykazały, ze 18 proc. kobiet doświadczało pewnej formy prześladowania po ukończeniu 16. roku życia, natomiast wyniki badania przeprowadzonego przez FRA wskazują, że 19 proc. kobiet w Wielkiej Brytanii padło ofiarą prześladowania po ukończeniu 15. roku życia.

Kobiety stają się ofiarami w miejscu pracy, w domu i w internecie. Co ciekawe – większość respondentek jest przekonana, ze przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem powszechnym w ich państwie.

Ingrid Hintz-Nowosad (gabi/mtr), kobieta.wp.pl