Zasiłek rodzinny dla samotnej matki

Samotne rodzicielstwo to najczęściej sytuacja przymusowa, a nie kwestia wyboru rodzica. Zazwyczaj samotnie dziecko jest wychowywane przez matkę, dlatego też w mediach spotykamy się z określeniem samotna matka, chociaż z prawnego punktu widzenia te same prawa przysługują ojcu dziecka lub jego opiekunowi.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Zasiłek rodzinny dla samotnej matki
(Jupiterimages)

Samotne rodzicielstwo to najczęściej sytuacja przymusowa, a nie kwestia wyboru rodzica. Zazwyczaj samotnie dziecko jest wychowywane przez matkę, dlatego też w mediach spotykamy się z określeniem samotna matka, chociaż z prawnego punktu widzenia te same prawa przysługują ojcu dziecka lub jego opiekunowi. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje wówczas, gdy są spełnione kryteria dochodowe.

Obecnie w Polsce progiem, którego nie można przekroczyć, jest dochód netto 504 zł na osobę. Natomiast, jeśli zasiłek dotyczy dziecka niepełnosprawnego do lat 16, to kwota dochodu nie może przekroczyć 583 zł. Wszystkie te kwoty są kwotami netto. Jednak to nie wszystko. Czasami kwota netto na osobę przekracza nieco podane powyżej kwoty i wówczas, jeśli owe przekroczenie jest równe lub niższe aniżeli kwota najniższego zasiłku na okres, na który jest ustalany zasiłek rodzinny, to rodzic (rodzice) dostają zasiłek. Jeśli jednak w następnym roku dochód będzie przekraczał kwotę uprawniającą do zasiłku, to zasiłek nie zostanie przyznany.

W przypadku ustalania zasiłku rodzinnego pod uwagę brane jest kryterium dochodowe rodziny z poprzedniego roku kalendarzowego. Dochód liczy się dodając przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych, jako podatek dochodowy od osób fizycznych – dochód ten jest pomniejszany o:

- składki na ubezpieczanie społeczne
- koszty uzyskania przychodu
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Podobnie oblicza się dochód osób prowadzących działalność.
Do dochodu dolicza się dochody nie podlegające opodatkowaniu typu:

- zasiłki chorobowe
- alimenty na rzecz dzieci
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- zaliczki alimentacyjne
- stypendia szkolne
- należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych.
Uwaga: od dochodu odlicza się alimenty płacone na rzecz innych osób.

Kryterium dochodowe w wypadku przyznawania zasiłku rodzinnego jest jedyne i zasiłek w taki sam sposób oblicza się dla dzieci wychowywanych w pełnej rodzinie i w rodzinie z jednym rodzicem. Jednak jest zasadnicza różnica w wypadku prawa do zasiłku dla dzieci wychowywanych w rodzinie pełnej i przez samotną matkę.

Matka/rodzic samotnie wychowujący dziecko ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w wysokości 170 zł na dziecko, a w wypadku dwojga dzieci lub więcej łącznej kwoty 340 zł, jeśli z prawnie określonych powodów nie otrzymuje alimentów, ponieważ:

- drugi rodzic nie żyje
- nie jest znany ojciec dziecka
- powództwo o alimenty zostało oddalone.

Należy dodać, że kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego są weryfikowane co trzy lata – obecnie zmiany wysokości świadczenia i zmiany kryteriów do ich przyznawania (wysokości kwoty dochodu uprawniającej do zasiłku) nastąpią 1 listopada 2012 roku.

Obecnie obowiązujące kwoty zasiłku rodzinnego to:

- 68 zł na dziecko do 5 roku życia
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 18 lat
- 98 zł na dziecko powyżej 18lat i do ukończenia 24 roku życia.

Rodzic/e ma prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko powyżej 18 roku życia, jeżeli: - dziecko uczy się w szkole - wówczas zasiłek przysługuje na dziecko do 21 roku życia,
- dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - zasiłek wówczas przysługuje do ukończenia przez nie 24 lat.

Bardzo często po rozwodzie lub w czasie separacji zasiłek rodzinny pobiera rodzic, który robił to dotychczas, mimo że nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Z punktu widzenia prawa taka sytuacja jest niedopuszczalna i zasiłek rodzinny powinien pobierać ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Najczęściej jest to matka.

Samotna matka musi w urzędzie gminy złożyć odpowiednie dokumenty:
- kopię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
- zaświadczenie o kontynuacji nauki w wypadku dziecka uczącego się powyżej 18 roku życia
- zaświadczenie o niepełnosprawności – jeśli jest to dziecko z takim orzeczeniem
- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji rodziców
- zaświadczenie o dochodach, jakie samotna matka osiąga w nowej sytuacji - staną się one podstawą do wyliczenia, czy matce przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko/dzieci.

Oczywiście samotna matka może, jeśli ona i dzieci są w trudnej sytuacji, otrzymać pomoc z MOPS lub GOPS, czyli Opieki Społecznej. Można tam otrzymać pomoc rzeczową i materialną. Samotny rodzic może starać się o dodatek mieszkaniowy, pieniądze na ogrzewanie mieszkania, a także otrzymywać cyklicznie deputaty żywnościowe. Matki w szczególnie trudnej sytuacji, bez pracy lub z bardzo niskim dochodem mogą dostać stały zasiłek z opieki społecznej. Można również w MOPS lub GOPS co pewien czas (co 5 miesięcy, ale tu w różnych urzędach kryteria czasowe mogą się różnić) otrzymać jednorazową zapomogę.

POLECAMY: ** Nieszczęśliwe żony**

Polub WP Kobieta
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.