Trwa ładowanie...

Spełniła marzenie umierającej na raka mamy

18-letnia Megan Sugg otrzymała dyplom ukończenia szkoły średniej przy łóżku swej umierającej na raka mamy Darlane. Dy­rek­to­r zgodził się, aby urzą­dzić ce­re­mo­nię za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go mie­siąc przed ofi­cjal­nym koń­cem zajęć. Ma­rze­niem cho­rej ko­bie­ty było do­cze­kać chwi­li, gdy córka otrzy­mu­je dy­plom. Zmar­ła cztery dni później.
Share
Spełniła marzenie umierającej na raka mamy
Źródło: facebook.com/MeganSugg
d1jh3vd

18-letnia Megan Sugg otrzymała dyplom ukończenia szkoły średniej przy łóżku swej umierającej na raka mamy Darlane. Dy­rek­to­r zgodził się, aby urzą­dzić ce­re­mo­nię za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go mie­siąc przed ofi­cjal­nym koń­cem zajęć. Ma­rze­niem cho­rej ko­bie­ty było do­cze­kać chwi­li, gdy córka otrzy­mu­je dy­plom. Zmar­ła cztery dni później.

– Je­stem pewny, że mama by­ła­by z cie­bie bar­dzo dumna – wy­znał dy­rek­tor szko­ły, wrę­cza­jąc 18-lat­ce dy­plom. Na­sto­lat­ka chce iść na stu­dia i zo­stać die­te­ty­kiem. Tak zdecydowały wraz z mamą.

Wzru­sza­ją­ca uro­czy­stość odbyła się w domu, przy łóżku ko­na­ją­cej na raka 48-letniej Dar­la­ne Sugg w ame­ry­kań­skim Ma­ry­land. Pomimo nietypowego miejsca, w którym odbywało się wydarzenie, dopełniono wszystkich formalności. Był dyrektor szkoły, jego zastępcy, pracownicy, uczennica i jej naj­bliż­sza ro­dzi­na.

d1jh3vd

Dy­rek­tor szko­ły ofi­cjal­nie ogło­sił, że 18-let­nia Megan stałą się ab­sol­went­ką szko­ły śred­niej. Wszyscy ubra­ni byli w ofi­cjal­ne stro­je. – Łzy ci­snę­ły mi się do oczu. Ale je­stem taka szczę­śli­wa, że ma­mu­sia uczest­ni­czy­ła w tej ce­re­mo­nii – opo­wia­da­ła na ła­mach bry­tyj­skie­go dzien­ni­ka „Daily Mail” Megan. – Mie­li­śmy prze­czu­cie, że mama nie do­cze­ka do 10 czerw­ca, czyli do dnia, w któ­rym od­bę­dzie się ofi­cjal­ne za­koń­cze­nie szko­ły – do­da­ła.

48-letnia Dar­le­ne zmar­ła za­le­d­wie 4 dni po tej ce­re­mo­nii. U ko­bie­ty czte­ry lata temu zdia­gno­zo­wa­no no­wo­twór je­li­ta gru­be­go.

Na podstawie dailymail.co.uk/(gabi/mtr), kobieta.wp.pl

POLECAMY:

* Jedyna mniejszość, którą wolno prześladować*

* Chora na raka urodziła bliźniaki. Dwa miesiące później zmarła*

* Rozdzielone po urodzeniu bliźniaczki spotkały się po 78 latach*

* Cesarz wszech chorób. Biografia raka*

d1jh3vd

Podziel się opinią

Share
d1jh3vd
d1jh3vd