Blisko ludziZmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy firmy
Źródło zdjęć: © -sxc.hu
10.12.2009 14:05, aktualizacja: 11.12.2009 12:53

W następstwie rozwodu i powrotu do nazwiska panieńskiego zmianie uległa forma spółki, którą prowadzę wspólnie z konkubiną szwagra. Jeszcze wcześniej spółka uzyskała pozwolenie na budowę obiektów biurowych w pewnej gminie. Stąd moje pytanie, czy w związku ze zmianą firmy konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.

W następstwie rozwodu i powrotu do nazwiska panieńskiego zmianie uległa forma spółki, którą prowadzę wspólnie z konkubiną szwagra. Jeszcze wcześniej spółka uzyskała pozwolenie na budowę obiektów biurowych w pewnej gminie. Stąd moje pytanie, czy w związku ze zmianą firmy konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, czy możliwe jest posługiwanie się wcześniejszą decyzją i jakie ewentualne kroki należy podjąć w celu zmian? Będę niezmiernie zobowiązana za udzieloną poradę.

Pozwolenie na budowę udzielanie jest w formie decyzji administracyjnej skierowanej do spółki jako uczestnika postępowania administracyjnego. Jeżeli zmianie uległa jedynie firma spółki (jej nazwa), to sama spółka nadal jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Nie ma zatem potrzeby dokonywania zmiany decyzji administracyjnej, zaś w celu wykazania swoich uprawnień spółka może posłużyć się dokumentem stwierdzającym dokonanie zmiany nazwy. Warto zauważyć, że do zmiany decyzji administracyjnej w zakresie danych identyfikujących podmiot na mocy takiej decyzji uprawniony nie może posłużyć regulacja przewidziana w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio). Przepis ten ma bowiem zastosowanie do zmiany ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie nabytych na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej praw, nie zaś do technicznej zmiany danych identyfikacyjnych.

Artur Jastrzębski - prawnik, który specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym.

Źródło artykułu:WP Kobieta